Obchodní podmínky

Obchodní podmínky společnosti NEVER WALK ALONE s.r.o.

Obchodní podmínky užití provozovatele webové stránky https://www.kiobistro.cz (dále jen „Web“), společnosti NEVER WALK ALONE s.r.o., se sídlem Rybná 716/24, 110 00 Praha 1 – Staré Město, IČO: 069 04 131, DIČ: CZ06904131, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 291046, provozovna: KIO Bistro, Kudrnova 234/4A, 150 00 Praha 5 – Motol (dále jen „Provozovatel“).

1. Úvodní ustanovení

    • Provozovatel provozuje Web za účelem propagace a prodeje svých výrobků a produktů, které jeho prostřednictvím nabízí svým zákazníkům (dále jen „Uživatel“ nebo „Kupující“).

    • Tyto obchodní podmínky (dále jen „OP“) upravují práva a povinnosti Kupujícího a dalších osob využívajících Web a další související právní vztahy mezi Provozovatelem a Kupujícím, popř. Provozovatelem a dalšími osobami.

    •Tyto OP se řídí právním řádem České republiky, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), a to bez ohledu na to, odkud byl přístup a užití Webu realizován.

    • Každý, kdo navštíví Web, je zákazníkem Webu a je povinen se při jeho používání řídit platnými právními předpisy, jednat v souladu s dobrými mravy a těmito OP, nepoškozovat dobré jméno a práva Provozovatele.

    • Provozovatel tímto prohlašuje a dává na vědomí, že prodej alkoholických nápojů fyzickým osobám mladším 18 let prostřednictvím Webu je zakázán a tyto osoby nejsou oprávněny si alkoholické nápoje na Webu objednat.

    • Uživatel vstupem na Web stvrzuje, že se seznámil s aktuálním zněním OP a zavazuje se jimi řídit.

    • Provozovatel může znění OP jednostranně měnit či doplňovat. Provozovatel informuje Uživatele o změně OP na Webu, případně jiným vhodným způsobem tak, aby se s aktuálním zněním OP Uživatel mohl bez nepřiměřených obtíží seznámit. OP nabývají účinnosti okamžikem jejich zveřejnění na Webu. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění OP.

2. Předmět objednávky

    • Předmětem objednávky jsou zpravidla pokrmy, které Provozovatel vyrábí v souladu s platnými hygienickými a právními předpisy ve své provozovně a tyto společně s jídly, nápoji a/nebo dalšími produkty (dále jen „Zboží“), a které nabízí Kupujícím, buď pro osobní odběr nebo při využití rozvozu.

    • Pokrmy jsou vyráběny čerstvé a jsou (jakož i jiné Zboží) určeny k okamžité spotřebě, není-li na Zboží uvedeno jinak.

    • Informace o obsažených alergenech poskytne Provozovatel na vyžádání.

    • Uživatel provede objednávku pomocí Webu výběrem konkrétního Zboží a jeho množství, uvedením všech dalších požadovaných údajů a odesláním všech těchto údajů prostřednictvím Webu (dále jen „Objednávka“).

    • Objednávka se stává závaznou okamžikem jejího potvrzení ze strany Provozovatele, o čemž je Uživatel informován prostřednictvím e-mailu nebo SMS (dále jen „Potvrzení Objednávky“).

3. Platba a doprava

    • Cena za Objednávku je určena cenou Zboží a k němu příslušnými obalovými materiály (jako jsou krabičky na jídlo apod.); obalové materiály jsou nedílnou součástí Objednávky, jsou pro vydání Zboží objednaného na základě Objednávky nezbytné a jejich cena je vždy automaticky připočtena k ceně za objednané Zboží.

    • Uživatel může Objednávku uhradit hotově, nebo bezhotovostně při převzetí Zboží, nebo předem pomocí on-line platební brány platební kartou.

    • V případě, že si Uživatel zvolí platbu pomocí online platební brány, podklad k zaplacení (URL adresa k provedení platby) bude Uživateli doručen až po Potvrzení Objednávky. Uživatel je povinen platbu uskutečnit do 5 minut od volby této formy platby, jinak bude Objednávka automaticky zrušena, o čemž bude Uživatel informován e-mailem.

    • V případě, že si Uživatel zvolí platbu pomocí on-line platební brány, je povinen se seznámit s obchodními podmínkami provozovatele platební brány, upravujícími její užívání.

    • Doprava je účtována dle platného ceníku rozvozu s ohledem na zóny rozvozu.

Ceník rozvozu

Minimální cena objednávky je dle rozvozové lokality.

Lokalita A (červená zóna na mapě níže): 150,- Kč (bez ceny za rozvoz)

Lokalita B (modrá zóna na mapě níže): 300,- Kč (bez ceny za rozvoz)

Osobní odběr: 150,- Kč

Cena za rozvoz je do lokality A je 29,- Kč, do lokality B činí 39,- Kč.

Zóny rozvozu

Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel není povinen rozvážet Zboží mimo červenou a modrou zónu rozvozu dle mapy výše.

4. Uživatelský účet

    • Na základě registrace Kupujícího provedené na Webu může Kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může Kupující provádět objednávání Zboží (dále jen „Uživatelský účet“). Kupující však může provádět objednávání Zboží též bez registrace přímo z Webu bez založení Uživatelského účtu.

    • Kupující není oprávněn umožnit využívání Uživatelského účtu třetím osobám.

    • Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho Uživatelského účtu.

    • Při registraci na Webu a při objednávání Zboží je Kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v Uživatelském účtu je Kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Kupujícím v Uživatelském účtu a při objednávání Zboží jsou Provozovatelem považovány za správné.

    • Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv omezit či ukončit přístup Uživatele na Web.

5. Odstoupení od smlouvy

    • Kupující bere na vědomí, že Potvrzením Objednávky vzniká smlouva mezi Kupujícím a Provozovatelem (dále jen „Smlouva“).

    • Kupující bere na vědomí, že ve smyslu § 1837 občanského zákoníku není oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že předmětem Smlouvy jsou dodávka Zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, dodávka Zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i Zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným Zbožím nebo byla-li předmětem Smlouvy dodávka Zboží v uzavřeném obalu, které Kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů takové Zboží není možné vrátit.

    •Pokud Kupující odmítne neoprávněně převzít na základě Smlouvy objednané Zboží, je v takovém případě Kupující povinen uhradit Provozovateli cenu Zboží, jakož i cenu za dopravu Zboží v celém rozsahu.

    • Je-li společně se Zbožím poskytnut Kupujícímu dárek (dále jen „Dárek“), je darovací smlouva mezi Provozovatelem a Kupujícím, jejímž předmětem je převod vlastnického práva k Dárku, uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Smlouvy Kupujícím, pozbývá tato darovací smlouva účinnosti a Kupující je povinen spolu se zbožím Provozovateli vrátit i Dárek.

    • Nebude-li možno spolehlivě ověřit, že Uživatel je starší 18 let, je Prodávající oprávněn od uzavřené Smlouvy odstoupit a Zboží Uživateli nepředat.

6. Práva z vadného plnění

    • Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 2099 až 2117 a jsou-li splněny příslušné podmínky, pak § 2161 až 2174 občanského zákoníku; pokud je Kupujícím spotřebitel, pak taktéž zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

    • Provozovatel odpovídá Kupujícímu, že Zboží při převzetí nemá vady. Zejména Provozovatel odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující Zboží převzal, má Zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které Provozovatel nebo výrobce Zboží popsal nebo které Kupující mohl rozumně očekávat s ohledem na povahu Zboží a na základě reklamy jimi prováděné. Provozovatel dále odpovídá za to, že Zboží je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a vyhovuje požadavkům právních předpisů.

    • Další práva a povinnosti stran související s odpovědností Provozovatele za vady může upravit reklamační řád Provozovatele.

    • Provozovatel nezaručuje nepřerušený přístup na Web, ani nezávadnost a bezpečnost Webu. Provozovatel neodpovídá za škodu způsobenou Uživateli při realizaci přístupu a užívání Webu, včetně případné škody vzniklé při stahování dat zveřejněných na Webu, škody způsobené přerušením provozu, poruchou Webu, elektronickými viry, škodu v důsledku ztráty dat, zisku, neoprávněného přístupu k přenosům a datům Uživatele.

7. Ochrana osobních údajů

Svou informační povinnost vůči Kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů Kupujícího pro účely plnění Smlouvy, pro účely jednání o Smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností Provozovatele plní Provozovatel prostřednictvím zvláštního dokumentu „Prohlášení o zpracování osobních údajů“, které tvoří nedílnou součást Smlouvy. Prohlášení o zpracování osobních údajů je k dispozici na Webu.

8. Zasílání obchodní sdělení a ukládání cookies

    • Kupující souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení Provozovatelem na elektronickou adresu či na telefonní číslo Kupujícího. Svou informační povinnost vůči Kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů Kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní Provozovatel prostřednictvím zvláštního dokumentu „Prohlášení o zpracování osobních údajů“.

    • Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho osobní počítač nebo jiné zařízení. V případě, že je nákup Zboží na Webu možné provést a závazky Provozovatele ze Smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na osobní počítač nebo jiné zařízení Kupujícího, může Kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

9. Alergeny

    • Veškeré Zboží (tedy zejména jídla, pokrmy, nápoje a/nebo jiné produkty) nabízené Provozovatelem Kupujícímu prostřednictvím Webu mohou obsahovat alergeny.

    • Pro bližší informace ohledně alergenů obsažených v konkrétních jídlech, pokrmech, nápojích a/nebo jiných produktech, může Kupující kontaktovat zákaznickou podporu prostřednictvím mailu info@kiobistro.cz. Zákaznická podpora poskytne informace o jejich přesném složení v příslušném pokrmu. Tyto informace jsou Kupujícímu k dispozici i v okamžiku doručení, a to u příslušného kurýra.

10. Ostatní ujednání

    • Provozovatel má právo odmítnout vyřízení Objednávky, pokud Uživatelem požadovaný čas není ze strany Provozovatele splnitelný ani v odsouhlaseném náhradním termínu, který Uživatel vyznačí při dokončení objednávky na Webu.

    • V případě, že je nebo se některé ustanovení těchto OP stane neplatným nebo neúčinným, namísto takového neplatného ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení těchto OP.

    • Dále má Provozovatel právo odmítnout vyřízení Objednávky zejména v těchto případech: Uživatel uvedl zjevně chybné nebo podvodné údaje, Uživatel má špatnou platební morálku, Uživatel objedná takové množství Zboží, které odporuje obvyklému množství (v porovnání s ostatními Objednávkami).

    • Klient dále bere na vědomí, že je oprávněn podat podnět k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů mezi Uživatelem a Provozovatelem vzniklých na základě a/nebo v souvislosti s touto Smlouvou, přičemž k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze Smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. 

    • Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi Provozovatelem a Kupujícím ze Smlouvy.

 

Tyto podmínky jsou účinné od 1.1.2021. Jejich změny jsou účinné jejich zveřejněním na Webu.