Ochrana osobních údajů

Prohlášení o zpracování osobních údajů

Provozovatel těchto webových stránek, společnost NEVER WALK ALONE s.r.o., IČO: 069 04 131, se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 291046 (dále jen „Správce“ nebo „Provozovatel“), zpracovává osobní údaje uživatelů uvedených webových stránek v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, jakož i s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“). Subjektem údajů je každá fyzická osoba, která využívá služeb těchto webových stránek (dále jen „Subjekt údajů“).

Neregistrovaný zákazník

1. Rozsah zpracování

Při objednávce služeb / zboží nabízeným Provozovatelem na těchto webových stránkách (aniž by se Subjekt údajů registroval jako registrovaný zákazník – viz níže) může být Subjekt údajů vyzván k zadání osobních údajů:

    a. Povinné: 

        ◦ Jméno (popř. jména) a příjmení

        ◦ E-mail

        ◦ Telefon

        ◦ Doručovací adresu nebo adresy (v případě objednávky s rozvozem)

    b. Nepovinné: 

        ◦ Poznámky

Provozovatel výslovně uvádí, že neshromažďuje a nezpracovává žádné osobní údaje, které mu Subjekt údajů sám dobrovolně neposkytne. Vkládání veškerých osobních údajů na těchto webových stránkách je zcela dobrovolné.

2. Právní základ a účel zpracování

Osobní údaje Subjektu údajů jsou v souladu s čl. 6 odst. 1. písm. b) GDPR zpracovány proto, že je to nezbytné pro uzavření a splnění smlouvy mezi Subjektem údajů a Provozovatelem. Subjekt údajů v tomto případě nemusí udělit souhlas se zpracováním osobních údajů.

Účelem zpracování osobních údajů Subjektu údajů je realizace poskytnutí služby. Jedná se jen o nezbytné informace k naplnění předmětu smlouvy mezi Subjektem údajů a Provozovatelem. Bez těchto údajů není možné předmětnou smlouvu splnit. Osobní údaje jsou dále zpracovány jen za účelem vedení účetnictví / daňové evidence Provozovatele (což je rovněž nezbytné pro poskytnutí dané služby).

3. Doba zpracování

Doba zpracování osobních údajů je v souladu s příslušnými právními předpisy 3 roky od uskutečnění objednávky (promlčecí lhůta). V případě, že by se jednalo o zpracování osobních údajů nezbytné pro účely oprávněných zájmů Správce, budou osobní údaje zpracovávány po dobu trvání takového zpracování.

Registrovaný zákazník

1. Rozsah zpracování

Při registraci ke službám nabízeným Provozovatelem na těchto webových stránkách může být Subjekt údajů vyzván k zadání osobních údajů:

    a. Povinné: 

        ◦ Jméno (popř. jména) a příjmení

        ◦ E-mail

        ◦ Telefon

        ◦ Doručovací adresu nebo adresy (povinné v případě následné objednávky služeb/zboží s rozvozem)

    b. Nepovinné: 

        ◦ Poznámky

Provozovatel výslovně uvádí, že neshromažďuje a nezpracovává žádné osobní údaje, které mu Subjekt údajů sám dobrovolně neposkytne. Vkládání veškerých osobních údajů v registraci nebo nastavení služeb je zcela dobrovolné, tedy registrace ke službám nabízeným Provozovatelem není pro žádný Subjekt údajů povinná.

2. Právní základ a účel zpracování

Osobní údaje Subjektu údajů jsou v souladu s čl. 6 odst. 1. písm. a), písm. b) GDPR zpracovány na základě souhlasu, který uživatel (Subjekt údajů) udělí při registraci na těchto webových stránkách a dále proto, že je to nezbytné pro uzavření a splnění smlouvy mezi Subjektem údajů a Provozovatelem.

    a. Udělení souhlasu

Uživatel uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů při první registraci na těchto webových stránkách

    b. Úprava, editace, omezení zpracování osobních údajů

Rozsah a další možnosti zpracování a nakládání s osobními údaji si registrovaný účastník může po přihlášení určit v sekci Nastavení účtu.

    c. Odvolání souhlasu

Odvolání souhlasu provede Subjekt údajů po přihlášení ke svému účtu a v sekci Nastavení účtu

Účelem zpracování osobních údajů Subjektu údajů je:

    a. Registrace v databázi uživatelů těchto webových stránek. Registrace umožňuje Subjektu údajů editaci účtu, přidávání a odvolávání souhlasů, účastnit se věrnostního / bonusového programu, sledovat historii objednávek.

    b. Realizace poskytnutí služby ze strany Provozovatele. Jedná se jen o nezbytné informace k naplnění předmětu smlouvy mezi Subjektem údajů a Provozovatelem.

    c. Osobní údaje jsou dále zpracovány jen za účelem vedení účetnictví / daňové evidence Provozovatele.

    d. Realizace marketingových aktivit, dal-li k nim Subjekt údajů souhlas

Všechny osobní údaje, které Subjekt údajů Provozovateli poskytne, budou v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů uchovávány a odpovídajícím způsobem chráněny proti zneužití po dobu neurčitou.

3. Doba zpracování

Doba zpracování osobních údajů běží po dobu trvání aktivního profilu Subjektu údajů na webových stánkách. Tzn., do okamžiku odvolání souhlasu ze strany Subjektu údajů, do okamžiku, kdy Subjekt údajů smaže svůj profil na webových stránkách, nebo takto učiní Provozovatel. Po smazání profilu Subjektu údajů na webových stránkách budou jeho osobní údaje archivovány dle právních předpisů. V případě, že by se jednalo o zpracování osobních údajů nezbytné pro účely oprávněných zájmů Správce, budou osobní údaje zpracovávány po dobu trvání takového zpracování.

4. Automatizované rozhodování, včetně profilování

Provozovatel může shromažďovat a analyzovat informace, které se týkají používání těchto webových stránek ze strany Subjektu údajů. Tyto informace mohou být získány pomocí souborů „cookie“, malých textových složek, umístěných serverem na hard-disk Subjektu údajů. Subjekt údajů je oprávněn v rámci nastavení svého vyhledávače zvolit (ne)povolení souborů „cookie“.

Osobní údaje Subjektu údajů jsou zpracovávány automatizovaně i manuálně a mohou být zpřístupněny pracovníkům Provozovatele, zpracovatelům, s nimiž má provozovatel uzavřenu smlouvu o zpracování osobních údajů (zejména z marketingových důvodů), případně další fyzické osobě oprávněné podle zákona o zpracování osobních údajů, osobám dle souhlasu Subjektu údajů a osobám oprávněným na základě právních předpisů.

Společná ustanovení

1. Předávání osobních údajů třetím osobám

Provozovatel těchto webových stránek nepředává osobní údaje Subjektu údajů žádným třetím osobám.

2. Předávání do třetích zemí

Provozovatel nepředává osobní údaje uživatelů do žádné třetí země ani žádné mezinárodní organizaci.

3. Práva Subjektu údajů

Požádá-li Subjekt údajů Provozovatele o informaci o zpracování svých osobních údajů, je provozovatel v souladu s GDPR povinen mu tuto informaci bez zbytečného odkladu předat a řídit se ustanovením čl. 16 – 22 GDPR. Každý Subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že Provozovatel nebo konkrétní zpracovatel osobních údajů, provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života uživatele (subjektu údajů) nebo v rozporu s GDPR, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat Provozovatele nebo konkrétního zpracovatele o vysvětlení a požadovat, aby Provozovatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Každý Subjekt údajů má následující práva:

    a. právo na přístup k osobním údajům, jakož i k informacím, které jsou o subjektu údajů uchovávány a zpracovány (dle čl. 15 GDPR) a současně máte právo požádat o kopii osobních údajů, pokud tímto právem nejsou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

    b. právo na opravu nesprávných osobních údajů (dle čl. 16 GDPR)

    c. právo na výmaz osobních údajů, tj. subjekt je oprávněn své osobní údaje kdykoliv odstranit nebo je oprávněn o to požádat Správce (dle čl. 17 GDPR) pokud

        a. osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který byly zpracovávány

        b. odvolal jste souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovávány a neexistuje žádný další důvod pro zpracování (např. obhajoba našich právních nároků)

        c. vznesete námitku proti zpracování osobních údajů, ke kterému dochází pro účely našich oprávněných zájmů, avšak jen tehdy pokud zároveň neexistují žádné závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažující nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pokud není zpracování zároveň nutné pro určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků

        d. jsou osobní údaje zpracovávány protiprávně.

    d. právo na omezení zpracování osobních údajů (dle čl. 18 GDPR) pokud

        a. popíráte přesnost osobních údajů

        b. zpracování je protiprávní a odmítáte výmaz a místo toho žádáte o omezení zpracování

        c. jako správce už nepotřebujeme údaje pro účely zpracování, ale vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků

        d. vznesl jste námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda naše oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody na vaší straně.

    e. právo na přenositelnost údajů (dle čl. 20 GDPR), tj., máte právo získat své osobní údaje, které jste nám poskytl Vy osobně, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a právo předat tyto údaje jinému správci. Toto oprávnění Vám náleží tehdy, pokud je zpracování založeno na souhlasu nebo na smlouvě a za předpokladu, že se současně zpracování provádí automatizovaně;

    f. právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů (dle čl. 21 GDPR);

    g. právo kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním

    h. právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování,

    i. právo podat stížnost u dozorového úřadu

        a. Eventuální stížnost proti námi prováděnému zpracování osobních údajů můžete podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7.

V případě, že chcete některé z výše uvedených práv uplatnit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: info@kiobistro.cz

Další informace o právech a povinnostech při ochraně osobních údajů může Subjekt údajů získat zejména v čl. 13 až 22 a čl. 34 nařízení GDPR.

4. Závěr

Provozovatel si vyhrazuje právo na úpravu tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů. Z tohoto důvodu je v zájmu uživatelů kontrolovat, zda toto prohlášení nedoznalo změn. O případných významných změnách, jako jsou změny účelu nebo nové účely zpracování, Vás budeme informovat.